Affärsstrategi

Grunden för BioInvents värdeskapande är bolagets patenterade teknologiplattformar F.I.R.S.T.™ och n-CoDeR®, tillsammans med företagets betydande kompetens inom preklinisk och klinisk utveckling samt produktion av immunonkologiska läkemedel. Det ger bolaget möjligheter att starta och driva egna projekt, men kan dessutom rendera betydande intäkter från kunder som önskar tillgång till BioInvents plattformar och kunskap för att ta fram nya läkemedelskandidater på egen hand.

Riskhantering
BioInvent fokuserar på utveckling av antikroppar för behandling av blodcancer. Bolaget kan inom detta område utnyttja den djupa kunskap man byggt upp kring de biologiska aspekterna av att ta fram nya antikroppsbaserade läkemedelskandidater. Redan i den tidiga utvecklingsfasen kan man genom att återskapa sjukdomsbiologin i laboratoriemiljö få indikationer om olika substansers effekt. Detta ökar möjligheten att ta fram konkurrenskraftiga läkemedelskandidater och minskar risken för misslyckanden i klinisk fas.

För att minska den finansiella risken söker BioInvent utvecklingspartners med komplementär kompetens till forskningsprojekt i relativt tidig utvecklingsfas. Ambitionen är att vid utlicensiering behålla betydande värden i projekten genom aktiv, konkurrensskapande marknadsföring av projekten mot en bred grupp av potentiella licenstagare.

BioInvents intäktsmodell
BioInvents affärsmodell innebär att bolaget genererar intäkter på följande sätt:

  • utvecklingspartners betalar när de köper in sig i bolagets läkemedelsprojekt.
  • kunder betalar för att själva få använda BioInvents teknologi i sin läkemedelsutveckling.
  • kunder betalar för att BioInvent utför utvecklingsuppdrag.

Olika typer av intäktsströmmar:

  • kontantersättning när avtal sluts.
  • FoU-milstolpsersättningar, som innebär betalningar när projekt passerar på förhand definierade delmål.
  • forskningsfinansiering för utfört utvecklingsarbete.
  • royalty, som innebär en procentuell ersättning i förhållande till försäljningen av ett godkänt läkemedel.
  • intäkter från försäljning av godkända läkemedel på marknader där bolaget har behållit marknadsrättigheter eller delar marknadsföringsrättigheter med aktuell partner.