Bolagsstyrning

BioInvent tillämpar svensk kod för bolagsstyrning ("Koden").
Utöver Koden följer BioInvent tillämpliga regler i aktiebolagslagen,
de regler och rekommendationer som följer av BioInvents notering
på NASDAQ OMX Stockholm samt god sed på aktiemarknaden.