Leukemi

Leukemi är en sammanfattande benämning på cancerliknande blodsjukdomar i den blodbildande benmärgen, där antalet vita blodkroppar är mycket förhöjt. Symptomen på leukemi är en ökad tendens till blåmärken och svårläkta sår samt anemi (blodbrist) och andfåddhet. Brist på vita blodkroppar leder även till en ökad infektionsbenägenhet.

Leukemi brukar delas in i två huvudgrupper: myeloisk och lymfatisk leukemi. Dessa kan sedan delas in i akut och kronisk leukemi. Akut leukemi uppstår från omogna celler och utvecklas snabbt, ofta inom några veckor. Kronisk leukemi har ett långsamt sjukdomsförlopp som kan fortskrida under många år utan att sjukdomen behöver behandlas.

Akut lymfatisk leukemi är vanligast hos barn, medan kronisk lymfatisk leukemi och myeloisk leukemi är mest förekommande hos vuxna.