Biologisk och preklinisk kompetens

Syftet med BioInvents prekliniska forskning är att utöka den egna portföljen av läkemedelskandiater, främst inom området antikroppsbaserade cancerläkemedel. Vi har byggt upp en betydande erfarenhet av relevanta sjukdomsmodeller inom cancerbiologi och tumörimmunologi.

I den prekliniska forskningen använder vi modeller för att ta fram de mest effektiva och potenta antikroppskandidaterna och samtidigt utförligt undersöka antikroppens förväntade säkerhet och tolerabilitet utifrån sjukdomens biologi och antikroppens verkningsmekanism.

Inom cancerområdet inriktas forskningen mot antikroppar med stark förmåga att avdöda tumörceller via programmerad celldöd samt via aktivering av kroppens egna immunförsvarsceller.

Med hjälp av plattformen F.I.R.S.T.™, som lämpar sig särskilt väl för identifiering av antikroppar mot cancer, letar BioInvent aktivt efter nya läkemedelskandidater för behandling av olika hematologiska cancersjukdomar.

BioInvent samarbetar med ledande svenska och internationella akademiska grupper med målsättningen att utveckla antikroppar utifrån nya terapikoncept för behandling av svår blodcancer och solida cancertumörer.

BioInvent avser att tillsammans med brittiska Cancer Research Technology ta fram nya läkemedel inom onkologi. Forskningen inriktas på att utveckla funktionsmodulerande antikroppar mot tumörassocierade makrofager (TAM), en typ av makrofag med onkogen, eller cancerframkallande, effekt.

Makrofager är dynamiska celler som, beroende på signaler från omgivningen, kan tillägna sig såväl tumörframkallande (TAM) som tumörhämmande (klassiska makrofager) egenskaper och funktioner. Antikroppsmedierad “omprogrammering” av tumörframkallande makrofager till tumörhämmande är således ett mycket attraktivt terapikoncept och utgör ett forskningsfält där BioInvent med samarbetspartners befinner sig i frontlinjen.

BioInvent samarbetar för närvarande med Bayer Healthcare, Servier, Daiichi Sankyo och Mitsubishi Tanabe Pharma samt har pågående diskussioner med ett antal potentiella samarbetspartners.