n-CoDeR®

- Evolution Beyond Nature

Antikroppsbiblioteket n-CoDeR® innehåller 30 Mdr funktionella humana antikroppsgener (gener med öppen läsram). Antikropparna har olika kombinationer av hypervariabla regioner (Complementarity Determining Regions, CDRs) som definierar antigenets bindningsspecificitet. Dessa har ursprungligen isolerats från ett stort antal antikroppsgener från friska frivilliga personer. Med n-CoDeR®-tekniken rekombineras de fullt humana CDR-sekvenserna till nya antikroppsmolekyler. Den unika rekombinationsprocessen gör att biblioteket kan innehålla en större variation av antikroppar än vad människans immunsystem skulle kunna åstadkomma på naturligt sätt. Detta innebär högre sannolikhet för att man ska kunna hitta antikroppar med hög affinitet och hög specificitet mot en viss målstruktur. Resterande del av antikroppen (framework) är gemensam för alla antikroppar i bilioteket och har låg immunogenicitet.

Det finns två biblioteksformat, ett som innehåller det mindre antikroppsfragmentet scFv och ett som innehåller antikroppsfragmentet Fab. Antikroppar från biblioteket väljs ut med en etablerad teknik som kallas fag-display. Utvalda målstrukturer används som “bete” för att fiska upp de antikroppar som binder till målstrukturen. Eftersom n-CoDeR® är ett in vitro-system kan betet ha olika format, till exempel celler, proteiner eller peptider. De relevanta antikroppsgenerna kan sedan produceras i E.coli bakterier.

Vi har utvecklat en integrerad robotbaserad plattform för snabb selektion, screening och identifiering av humana antikroppar från vårt bibliotek n-CoDeR®. Plattformen Robo-CoDeR™ har kapacitet att screena drygt 20 000 antikroppar per dygn. Antikroppar med affinitet i det subnanomolära området mot haptener, peptider, kolhydrater och proteiner har isolerats från n-CoDeR®.

Vi använder för närvarande tre aktiva bibliotek, n-CoDeR®-scFv, n-CoDeR®-Fab-Lambda och n-CoDeR®-Fab-Kappa.

n-CoDeR®-biblioteket skyddas av patent och patentansökningar på alla marknader som är affärsmässigt intressanta.