EN | SE Kontakta oss

Klinisk pipeline

BI-1206 vid non-Hodgkins lymfom och kronisk lymfatisk leukemi

BioInvents ledande läkemedelskandidat BI-1206 är en fullt human antikropp riktad mot CD32b, ett immunhämmande protein som uttrycks hos vissa patienter med B-cellscancer. Forskning har visat att uttrycket av CD32b kan leda till utveckling av resistens mot rituximab, dagens standardbehandling av non-Hodgkins lymfom (NHL) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL). BioInvent utvecklar därför BI-1206 som läkemedelskandidat för kombination med rituximab vid B-cellscancer.

Den första kliniska studien (fas I/II) med BI-1206 pågår i patienter med NHL och KLL som är resistenta mot rituximab. De första säkerhets- och dosresultaten från studien förväntas under det första halvåret 2018. Studien finansieras och utförs av Cancer Research UK (CRUK), Cancer Research Technology (CRT) och Leukaemia & Lymphoma Research (LLR).

Under det tredje kvartalet 2017 meddelade BioInvent planer på att expandera BI-1206-antikroppens terapeutiska potential genom att kombinera den med rituximab i en fas I/IIa-klinisk prövning. Studien planeras omfatta ungefär 20 patienter med recidiverande eller refraktär CD32b-positiv non-Hodgkins lymfom (NHL). Målgruppen är patienter med mantelcellslymfom, follikulärt lymfom grad 3b och marginalzonslymfom (MZL). Studien är planerad att påbörjas under det första halvåret 2018. Det kommer att vara en öppen, enarmad studie och den sista patienten förväntas avsluta studien före årsslutet 2019.

Patentskydd
Patentskydd runt användning av antikroppar mot CD32b, som t ex BI-1206, i kombination med andra antikroppar, som t ex rituximab, för behandling av cancer eller inflammatoriska sjukdomar i vissa patientgrupper har sökts på nio stora marknader, inklusive USA. Hittills har patent beviljats av Europapatentverket samt i Japan och Australien. Patentskydd har även sökts för behandling av cancerpatienter som slutat svara på tidigare antikroppsbehandling, och ansökningar har lämnats in på åtta stora marknader.

Calque 1.png
HaematologicalCancer.png

Hematologisk cancer

Non-Hodgkins lymfom (NHL) är ett samlingsbegrepp för en grupp av cancersjukdomar som påverkars kroppens lymfocyter, bland annat B-cellscancer. Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en obotlig cancer som främst påverkar B-celler. Både NHL- och KLL-patienter behandlas normalt med kombinatiner av cytostatika, riktade läkemedel såsom Brutons tyrosinkinashämmare (t.ex. ibrutinib (Imbruvika®, Janssen; Imbruvica, AbbVie) och monoklonala antikroppar riktade mot CD20 (t.ex. rituximab (Rituxan®, MabThera®, Roche). Över 600 000 patienter världen över drabbas årligen av NHL och KLL. Försäljningen av rituximab överstiger 7 miljarder US-dollar per år.

Kronisk Lymfatisk Leukemi

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) är en hematologisk B-cellssjukdom med långsamt sjukdomsförlopp som påverkar nybildade B-lymfocyter. KLL-celler är inte lika immunogent aktiva som normala lymfocyter. Med tiden kan de bli för många i benmärgen, vilket ger mindre utrymme för friska vita och röda blodkroppar och blodplättar. Detta kan leda till infektion, blodbrist och blödningsrelaterade problem. Vid KLL återfinns de flesta cancercellerna i blodomloppet och benmärgen, men även lymfkörtlarna och mjälten kan vara involverade. KLL är den vanligaste leukemiformen hos vuxna. American Cancer Society uppskattar att 20 110 människor i USA kommer att diagnostiseras med sjukdomen under 2017 och att 4 660 kommer att dö av sjukdomen. I EU beräknas 20 350 patienter årligen få diagnosen KLL. På grund av sjukdomens kroniska karaktär lever många patienter med sjukdomen i många år utan symptom. Eftersom alla KLL-patienter antas uttrycka CD32b skulle samtliga potentiellt sett kunna ha nytta av behandling med BI-1206.

 

Non-Hodgkins Lymfom

Non-Hodgkins lymfom är den vanligaste formen av lymfom och kan påverka både B- och T-celler. Sjukdomen börjar i lymfocyterna, som är en slags vita blodkroppar som finns i lymfsystemet, men som när diagnosen ställs ofta förekommer i organ utanför lymfkörtlarna. Runt 85 procent av NHL-fallen uppträder i B-celler och resterande 15 procent drabbar T-celler. Enligt American Cancer Society uppskattar man att 72 240 människor i USA kommer att diagnostiseras med NHL under 2017, och antalet patienter som årligen väntas få diagnosen i EU uppskattas till 79 700. Frontlinjebehandling består typiskt sett av rituximab-baserade behandlingar och runt 50 procent av patienterna utvecklar resistens mot denna behandling.

TB-403 vid hjärntumörer hos barn

- utvecklas i samarbete med Oncurious, dotterbolag till ThromboGenics

TB-403 är en humaniserad antikropp som riktar sig mot proteinet PlGF, vilket anses hämma dess signalering via Nrp-1-receptorn. PlGF uttrycks i vissa former av barncancer inklusive medulloblastom, Ewings sarkom, neuroblastom och alveolärt rhabdomyosarkom.

En fas I/II-studie genomförs med TB-403 för behandling av patienter med medulloblastom i samarbete med ett USA-baserat nätverk inom pediatrisk onkologi, Beat Childhood Cancer. Studien fortskrider och den andra dosnivån pågår.

TB-403 har erhållit Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för indikationen medulloblastom av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).

Utvecklingen av TB-403 sker i samarbete med Oncurious, ett dotterbolag till ThromboGenics. I juli 2017 ökade BioInvents ägande i TB-403 från 40 till 50 procent efter omförhandling av det mångåriga samarbetsavtalet som undertecknades 2004. BioInvent bidrar fortsatt med 50 procent av utvecklingskostnaderna.

Patentskydd
Patent för TB-403 och liknande antikroppar har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder. Patent för användning av antikroppar mot PlGF, till exempel i syfte att behandla eller förebygga cancer, har också beviljats, bland annat i USA.

THR-317 vid diabetiskt makulaödem

- utvecklas av ThromboGenics

THR-317 utvärderas i en fas II-studie på patienter med diabetiskt makulaödem. I juli 2017 omförhandlades samarbetsavtalet från 2004. Enligt det reviderade avtalet erhåller ThromboGenics fullt och exklusivt ägande över THR-317 för utveckling och kommersialisering inom alla indikationer som inte rör onkologi. ThromboGenics fortsätter att bära alla kostnader för utvecklingen av THR-317 inom indikationer som inte rör onkologi och BioInvent har rätt till fem procent av projektets ekonomiska värde.

Patentskydd
Patent för antikroppen har beviljats i Europa, USA, Japan och flera andra länder, och patentansökningar är under behandling i ytterligare länder.

Preklinisk pipeline

chart.png

Nya mekanismer för antikroppsmedierad immunmodulering

BioInvents prekliniska forskning är inriktad på att ta fram nya immunmodulerande antikroppar för att avsevärt förbättra effekten av de checkpoint-inhibitorer som finns tillgängliga idag för behandling av patienter med cancer. Dessa nya antikroppar kan också aktivera anti-cancerimmunitet hos patienter och cancertyper som inte svarar på nuvarande behandling.

BioInvent utvecklar antikroppar som övervinner effekterna av två viktiga celler som hämmar immunsystemet i tumörens mikromiljö.

Dessa är:

  • cancerassocierade regulatoriska T-celler (Treg) och
  • tumörassocierade myeloidderiverade suppressorceller

BioInvents ingående kunskaper om antikroppsbiologi, medfödd och adaptiv tumörimmunologi och den translationella plattformen F.I.R.S.T™ erbjuder en mycket differentierad och unik strategi för att utveckla läkemedel med nya verkningsmekanismer.

BioInvents modell validerades i december 2016 genom ett strategiskt immunonkologiskt forskningssamarbete med Pfizer för att upptäcka antikroppar mot tumörassocierade myeloida celler.

Tregs

Utveckling av antikroppar riktade mot regulatoriska T-celler (Tregs) via antingen nya eller validerade målstrukturer

Regulatoriska T-celler kan avsevärt hämma olika immunsvar vilket gör det möjligt för tumörceller att undkomma upptäckt. BioInvent arbetar för närvarande med att ta fram antikroppar för att modulera specifika i dagsläget odefinierade Treg-målstrukturer och -funktioner såväl som för kända målstrukturer som OX40 och 4-1BB.

BioInvent arbetar nu med att expandera poolen av antikroppar och målstrukturer som har visats vara associerade med Treg-specificitet och förmåga att eliminera Treg.

BioInvent samarbetar med Cancer Research Technology och University of Southampton i Storbritannien för att utveckla nya immunterapeutiska cancerläkemedel baserade på antikroppar som riktar sig mot OX-40 och 4-1BB, två kända co-receptorer som bidrar till att aktivera T-celler och som ger långvarig immunrespons mot tumörer.

TAMs

Strategiskt samarbete med Pfizer – utveckling av antikroppar riktade mot tumörassocierade myeloida celler

I december 2016 tillkännagav BioInvent att bolaget ingått ett forskningssamarbete avseende cancerimmunterapi och ett licensavtal med Pfizer Inc. för att utveckla antikroppar mot tumörassocierade myeloida celler. BioInvent kommer att utnyttja sin expertis för att identifiera nya onkologiska målstrukturer och terapeutiska antikroppar som hämmar cancertillväxt genom att antingen upphäva tumörassocierade myeloida cellers immunsuppressiva aktivitet eller reducera antalet tumörassocierade myeloida celler i tumören.

Villkoren i avtalet innebär att BioInvent kan komma att erhålla framtida milstolpsersättningar på drygt 0,5 miljarder dollar (under förutsättning att fem antikroppar utvecklas till kommersialisering). Bolaget kan också komma att erhålla upp till tvåsiffriga royalties relaterade till produktförsäljning. I gengäld har Pfizer rätt att utveckla och kommersialisera antikroppar som tagits fram under detta avtal.

Pfizer har erlagt en initial licensavgift på 3 miljoner dollar när avtalet tecknades och har åtagit sig att betala 1 miljon dollar i forskningsfinansiering under 2017. Pfizer har också investerat 6 miljoner dollar i nya aktier i BioInvent när avtalet tecknades.

tubes.png

Om antikroppar

Antikroppar är naturens egna försvarsmolekyler. De är högst selektiva och i human form mycket väl tolererade.

Antikroppsläkemedel är ett av de snabbast växande segmenten inom den globala läkemedelsmarknaden. Tre av världens mest sålda antikroppsläkemedel för behandling av cancer är Rituxan/Mabthera® (rituximab, Roche), Herceptin® (trastuzumab, Roche) och Avastin® (bevacizumab, Roche). Den sammanlagda försäljningen av dessa preparat uppgick 2016 till cirka 21 miljarder USD.

Inom de närmaste fem åren upphör patentskyddet för antikroppsläkemedlen Rituxan/Mabthera® och Herceptin®, samtidigt som nya förbättrade terapier förväntas nå marknaden.